Eloperäiset maalajit

Maalajit jaetaan kivennäismaalajeihin ja eloperäisiin maalajeihin. Kivennäismaalajit ovat muodostuneet kallioperästä. Liejut Lieju (Lj) on veteen kerrostunut kasvi- ja eläinjäänteiden (humuspitoisuus 6-40 painoprosenttia) sekä hienojen kivennäisainesten. Eloperäiset maalajit ovat syntyneet. Syntytavoiltaan maaperän muodostavat maalajit voidaan jakaa kahteen luokkaan. Virallisesti maalajit luokitellaan eri ryhmiin niiden syntytavan, sisältämän eloperäisen aineksen ja raekoostumuksen perusteella. Tässä luokittelussa käytetään. Pääasiassa Suomen kallioperää peittää maaperän maalajit.

Maalajit jaotellaan syntytapansa mukaan kivennäismaalajeihin ja eloperäisiin maalajeihin. Sora ja hiekka ovat melko karkeita maalajeja kun taas siltti (eli hieta ja hiesu) sekä savi. Syntytapansa perusteella maalajit jaetaan kivennäismaalajeihin ( minerogeenisiin maalajeihin), eloperäisiin maalajeihin. Maalajit voidaan alkuperän ja syntytavan perusteella jakaa kolmeen pääryhmään: 1. Mineraali- eli kivennäismaalajit.

Orgaaniset eli eloperäiset maalajit. Tällaisesta maalajista, jossa savi-, hiesu- ja hietalajitteita on lähes sama määrä. Se on usein sekoittunut hienoihin maalajeihin. Lieju on ravinnerikasta, mutta hapanta. Turve on toinen merkittävä eloperäinen maalaji.

Kokoonpuristuvuus- ja muodonmuutosominaisuudet. Maalajien tunnistus aistihavaintoihin perustuva. Turve on eloperäinen maalaji, joka koostuu maatuvista kasvinosista ja niiden välitilan täyttävästä vedestä. Turpeen laatu vaihtelee ja sitä esiintyy monissa eri. Moreeni – Suomen yleisin maalaji. Tekijät: – Eeva Hytönen – Mira Kainu – Elisa Pajunen.

Hajotuksen tuloksena ravinteet pääsevät uudelleen kasvien. Maa-aineslain nojalla ottamisalueelta ennen tätä ilmoitusvuotta otettu määrä yhteensä, k-m3. Ei- eloperäiset maalajit luokitellaan karkeasti karkeuden mukaan: hiekka – hieta – hiesu – savi. Ne ovat kaikki kivennäismaata eli alun perin. Maalajit nimetään niiden raekoostumuksen ja niiden sisältämän eloperäisen materiaalin määrän perusteella. Tietyt maalajit soveltuvat maanrakentamiseen.

Karkearakeiset maalajit ja kalliot. Koostuvat olennaisesti eloperäisestä aineksesta ( humusta >… kuivapainosta, maalajin nimi on liejuinen savi (ljSa) tai liejuinen siltti. Maalaji vaikuttaa lähes kaikkiin viljavuustutkimuksen. Teoreettinen kiintotilavuus eli kaivettavan.

Mulla ois pari juttuleissonia maalajeista, turpeesta ja suosta, olkaapas hyvä: 1. Maaperäkartoituksessa maalajit. Salaojittajan käsikirja 1A, sekä Kasvinviljelyoppi 1 (toim. Pekka Köppä) sekä Reijo Heinonen: Maa. Hammaslääkärikoulutus sai huomautuksen. Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan vaatimukset suu- ja. Peltojen maalaji on luokiteltu neljään ryhmään: savet, siltit, karkeat kivennäismaat ja eloperäiset maalajit. Maalaji määräytyy maan hiukkaskoonjakauman perusteel- la.

Myös muut maalajit varastoivat vettä ja vapauttavat sitä hiljalleen, mutta ne eivät.