Energiakaivon etäisyys

Energiakaivo – Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa”. Tässä oppaassa käytetään lämpökaivon sijaan termiä energiakaivo. Meille porattiin männäviikolla lämpö- ja vesikaivot. Olen kuullut, että kaivojen etäisyyden toisistaan pitäisi olla vähintään 15 metriä. Porakaivo ja energiakaivo, keräsimme kaiken tiedon yhteen paikkaan.

Useimmat kunnat suosittelevat, että etäisyys olisi 8 metriä tontin rajalta. Maalämmön keruujärjestelmiä ovat energiakaivo, maapiiri ja vesistö. Maalämpö, energiakaivo, geoterminen energia, optimointi. MAALÄMPÖKAIVON ETÄISYYSTAULUKKO. Lämpökaivojen ohjeelliset vähimmäisetäisyydet eri kohteisiin. Taulukon etäisyyksistä voidaan poiketa kohteen. Lisäksi on otettava huomioon lähistöllä olevat muut energiakaivot, talousvesikaivot, etäisyys rakennuksista, rakennusten sijoittuminen ja. Lähekkäin sijaitsevat maalämpöporakaivot heikentävät toistensa lämmöntuottokykyä.

Etäisyydet alla olevassa taulukossa mainittuihin kohteisiin. Asiakkaalle ilmoitetaan porausajankohdasta 1-2 päivää aikaisemmin. Asiakkaan tulee merkitä porauspaikka ja osoittaa paikka minne ylimääräinen vesi. Porakaivon etäisyys tontin rajoista tulee olla vähintään.

Rototec on porannut yli tuhat energiakaivoa omakotitaloille ja suurille kiinteistöille ympäri koko. Kallion etäisyys maanpinnasta vaihtelee paikkakunnittain. Lämmönkeruuputkiston asentamisen helpottamiseksi energiakaivon tulee olla lähellä rakennuksen teknistä tilaa. Etäisyys rakennuksesta on oltava kuitenkin. Naapurin kirjallisella suostumuksella energiakaivon etäisyydestä kiinteis- tön rajasta. Pohjapiirros jokaisesta kerroksesta ja tasosta 1:100 tai 1:.

Sopivat lämpökaivojen etäisyydet voivat vaihdella pohjaveden virtausolosuhteista ja maaperäs- tä riippuen. Tästä syystä reikä tulisi porata vähintään 7,5 m:n etäisyydelle tontin rajasta. Lämpökaivon ( energiakaivo ) poraaminen olemassa olevan. Tällaisia lupaa vaativia järjestelmiä ovat energiakaivo, maapiiri, vesistöpiiri. Maalämpökaivon ohjeelliset minimietäisyydet eri kohteisiin: Täydennä alla oleva taulukko. Kohde: minimi etäisyydet alle yli. Pohjavesialueella energiakaivon suoja- ja eristysputkitus.

Huomioitava riittävät etäisyydet tontin rajoista, rakennuksista ja toisista kaivoista. Maakerroksen paksuus peruskallion päällä vaikuttaa. Aluehallintovirasto on todennut lisäksi, että lupaharkinnassa ottamon ja energiakaivon välisellä etäisyydellä tai edes ottamon olemassaololla ei. Kallion lämpötilaprofiili ja energiakaivon syvyys.

Energiakenttä = vähintään 10 energiakaivon käsittämä alue muodostaa. Siten energiakaivo sopii useimmille tonteille. Teemme myös vinoporauksia, jolla saamme täytettyä rakennuslupien vaatimat etäisyydet pienilläkin tonteilla. I-luokan pohjavesialueella Björk- näs nro.

Kiinteistön etäisyys käytössä olevalle Björknäsin vedenot-. Vaakaputkituksen määrä riippuu kaivon ja teknisen tilan etäisyydestä. Tiheään rakennetuilla alueilla, kuten kaupunkien keskustoissa, energiakaivojen etäisyys toisistaan on suunniteltava huolellisesti.