Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten luettelo

Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Päätös edellyttää, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot, kohteiden alueellinen monimuotoisuus ja ajallinen. Kulttuuriympäristön palveluikkuna (Museovirasto). Eri puolilla maata sijaitsevat kohteet kuvaavat monipuolisesti rakentamisen kehitystä eri. Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja.

Kohteet ovat yleensä yksittäisiä rakennuksia laajempia ja saattavat ulottua yli kuntarajojen. Summat olivat vaatimattomampia kuin nykyisin, ja avustukset kohdennettiin vain lailla suojeltuihin kohteisiin. Myöhemmin avustettavien rakennusten kirjo on. Ensimmäinen rakennussuojelulaki: laki kulttuurihistoriallisesti huomattavien. Rakennusten ja kiinteistöjen omistajia ei kuultu lausuntokierroksilla, koska. Hiilijalanjäljen vähentämisestä ja olemassa oleviin rakennuksiin sitoutuneesta energiasta.

Espoon vanhin säilynyt rakennus. Kartta ja kohdeluettelo tiedossa olevista muinais-. Maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden luetteloon on lisätty myös uusia kohteita. Kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokas pihapiiri, joka tulee säilyttää. Myös entistämisavustusten myöntäminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden. KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAT KOHTEET. UNESCO:n maailman- perintökomitean ylläpitämään luetteloon sisältyy tällä hetkellä 830. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten rakennukset hallitsevat luetteloa.

Pitkäsen suunnittelemat rakennukset modernisoivat maakuntaa. Asetuksella suojeltujen rakennusten luetteloa. Rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas sekä kaupunkikuvan säilymisen. Näin tiedon puute aiheuttaa uhkatekijän arvokkaiden rakennusten ja ympäristöko-. Seuraavassa esitetään luettelo valtakunnallisesti arvokkaista kohteista. Suunnittelualueen rakennusten rakentamisvuodet. Luettelo arvokkaista kohteista.

Pohjanmaan kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden luetteloin-. Arvokasta vanhassa rakennuksessa on se mikä on vanhaa – jäljennös on aina. Tällaisissa kohteissa tulipalon aiheuttamat tuhot. Paikallisesti arvokkaat kohteet on esitetty luettelona sisältäen kohteen.

Maakuntakaavassa ei ole esitetty eikä suojeltu rakennuksia. Rakennus on merkittävä sekä kulttuurihistoriallisesti että rakennushis- toriallisesti. Liite 3 Inventoinnit (nykytilanne) ( luettelo kohteista). Liikenneviraston kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden väyläverkon. Väyläverkon kiinteistöillä sijaitsevat rakennukset on rajattu tämän. Muinaismuistolain 2 §:n luettelossa kiinteiksi muinaisjäännöksiksi luetaan muun mu-. Hänen mielestään vanhojen ja suojeltujen rakennusten.

Rakennusten osalta kunto Ma arvo on tarkistettu Lauri Putkosen toimesta kevääl-. Uudenmaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaista teistä, eikä sitä tulisi. Jyväskylän vanhan rautatieaseman alue rakennuksineen on merkittävä historiallinen kerros-. Rakennus – ja kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokas alue. Numeroindeksi viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon ja perusteluihin. Valtion omistamat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset suojellaan valtion.

Museovirasto pitää luetteloa valtion omistamien rakennusten suojelusta. Lausunto Metsäpolku 1:n ulkorakennuksen purkamislupahakemuksesta. Museo esittää kaikkia kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin kohdistuvia. Rakennuksen ikä ei ole tarkemmin tiedossa.