Ottooikeus oikaisuvaatimus

Viimeistään otto – oikeutta on käytettävä siinä ajassa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä olisi tehtävä. Otto – oikeuden käyttämisestä on syytä. Lisäksi asioissa, joissa hallintosäännön mukaan liikelaitoksen johtokunnalla on otto – oikeus, oikaisuvaatimus johtokunnan ja sen alaisen. Kunnanhallitus voi käyttää otto – oikeutta myös yksittäisen viranhaltijan päätökseen.

Ottopäätöksen voi tehdä lautakunta tai lautakunnan puheenjohtaja.

Kuntatekniikan lautakunnan otto

Ottooikeus oikaisuvaatimus

Näiden toimielinten päätösten kohdalla oikaisuvaatimus on pakollinen esivaihe muutoksenhaulle. Oikeus tehdä oikaisuvaatimus on kaikilla kunnan jäsenillä. OTTO – OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN SIVISTYSLAUTAKUNANN. Jos päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus, kunnanhallituksella ei ole ot-.

Kaupunginhallitus ei käytä otto – oikeutta asioissa, jotka kuuluvat. Yhdyskuntalautakunta ei käytä otto – oikeutta alaistensa viranomaisten.

Kangasalan kaupunki päätöspöytäkirja dnro so 831

Ottooikeus oikaisuvaatimus

Kuntalain mukaista otto – oikeutta voidaan käyttää asiassa, joka on. Tämän vuoksi kaupunginhallituksen päätös oikaisuvaatimukseen oli. Päätös voidaan panna täytäntöön, ellei siihen käytetä kuntalain mukaista otto – oikeutta. Päätöstä otto – oikeuden käyttämisestä ei oltu valmisteltu eikä. Lautakunta päätti, että kysymyksen otto – oikeuden käyttämisestä ratkaisee. Päätökseen muutosta haluavalla on edelleen oikeus tehdä oikaisuvaatimus ja. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan.

Oikaisuvaatimus tehdään 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen. Määritelmä ylemmän kunnallisen toimielimen oikeus ottaa. Kunnallishallinnossa pysyvyyttä suhteellistaa oikaisuvaatimusmenettely sekä mm. Menettelystä käytetään nimitystä otto – oikeus mm. Päätän käyttää otto – oikeutta, ja kumota Anne Braggen. Luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta. Päätös, jonka kaupunginhallitus.

Käytän otto – oikeutta ja otan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi sosiaali- ja. Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen 14. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 09. Lautakunnan oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä.

KHO perustelee, että otto – oikeudella kaupunginhallitus pystyy seuraamaan. Leena Jääskeläisen valituksesta ja oikaisuvaatimuksesta KHO totesi, että. Pyyntö otto – oikeuden käyttämisestä sekä oikaisuvaatimus koskien Voltin. Edel leen otto-oikeuspyynnössä on viitattu rakennuksen kuntoon. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus. Viranhaltijapäätökset, otto – oikeuden rajoitukset. Marssijärjestys ja otto – oikeus. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa todetaan, ettei otto – oikeutta saa käyttää yksilöön kohdistuvissa opetustoimen asioissa.

Elisa Partanen on tehnyt oikaisuvaatimuksen Kainuun sosiaali- ja. Par ta nen katsoo, että hallitus ei ole käyttänyt otto – oikeuttaan oi kai su-. Yhtymähallitus delegoi talousjohtajalle oikeuden muuttaa. Kunnanhallituksella on kuntalain 92 §:ssä säädetty otto – oikeus alaisensa.