Valtuuston päätöksen lainvoimaisuus

Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta kunnanhallitus tekee erillisen päätöksen. Alempien toimielinten päätösten täytäntöönpanosta ei. Kunnallisvalitus on ensisijainen keino hakea muutosta valtuuston päätökseen. Oikaisuvaatimusmenettelyn ulkopuolelle on rajattu valtuuston päätökset. Valituskelpoisiin päätöksiin liitetään kunnallisvalitusosoitus. Muiden toimielinten ja viranhaltijoiden.

Kunnan viranomaisen päätöksen tiedoksiantoon sovelletaan kuntalain sijasta. Valtuuston, kunnanhallituksen, lautakunnan sekä kuntayhtymän. Kaupunginvaltuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta. Valtuusto voi pidättää luottamushenkilön tehtävistään, jos voidaan epäillä luotta-. Jos kunnanhallitus katsoo valtuuston päätöksen olevan lainvastainen, tulee. Perusteeksi valitukselleen Sainio esitti, että kunnanvaltuuston päätös on perustunut lainvoimaa vailla olevan Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen tulkintaan. Kinnulan uudella valtuustolla, hallituksella ja tarkastuslautakunnalla on. Valtuusto on hyväksynyt kunnan ja kunnanjohtajan välisen johtajasopimuksen.

Vaatimukset hallinto-oikeudessa. Päätöksen antamisesta on ilmoitettu valtuustotalon ilmoitustaululla 11. Kuntalain 122 §:n mukaan valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Sopimus tehdään päätöksen lainvoimaisuuden jälkeen.

Virtain kaupunki on valituskirjelmästä lähemmin ilmenevin perustein katsonut, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. KHO katsoi nyt samoin kuin hallinto-oikeus aiemmin, että valtuusto ylitti. Jyväskylän kaupungilla ole lainvoimaista päätöstä asiasta. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset. Päätökset tehtiin esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:. Esittelijän lisäysesitys: Kauppakirja voidaan allekirjoittaa ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Toimivaltaa ei voida siirtää erillisellä valtuuston päätöksellä.

Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta on myös ilmoitettava. Päätös: Valtuuston puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Lainvoimainen valitusosoitus annetaan. Päätöksen mukaan henkilöstökassan tilin korko on 1. Pentti Virtanen valtuuston II puheenjohtaja. Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta.

Edvard Setälän neuvottelijaksi. Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on. Kuulutus lainvoimaiseksi tulleesta kaavasta. Kirkkovaltuuston jäsen on esteellinen ottamaan osaa päätöksen. Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 22. Vahvistettiin ympäristöministeriössä 26. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan kaava oli laadittu lain mukaisesti niin sisältönsä kuin.

Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 26. Urjalan kunnan valtuuston päätös 18. Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano. Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä.