Koherenssi

Wikisanakirjassa on tähän liittyvä sananselitys: koherenssi. Suomen ja Ruotsin yhteinen kehityspoliittinen tavoite on pyrkimys koherenssiin. Selite Tulkinta siitä, että teksti on koherentti, rakentuu tulkitsijan prosessoimana eksplisiitistä ja implisiittisistä kielellisistä, tilanteisista. Tämä väitöstutkimus selvitti koherenssin tunteen eli elämänhallintakyvyn roolia. Vahva koherenssi ennusti uudelleentyöllistymistä ja opintojen aloittamista. Koherenssin tunne ja kuntoutuminen. Tieteen termipankin määritelmässä koherenssi. Aaltojen interferenssikuvioiden havaitsemiseksi.

RedFox on Suomen suurin sanakirja. Tekstin merkitysrakenteen yhtenäisyys, sidosteisuus. Paikkakunnalta Helsinki löytyy yrityksen toimipiste. Yritys toimii Mainonta -toimialalla. Kun tarkoitetaan asiasisällön kiinteyttä, puhutaan yleensä koherenssista, ja kun tarkoitetaan kielen keinoilla luotua sidoksisuutta, käytetään termiä koheesio. Polijazzin esiintymisryhmä harjoittelee ja keikkailee yhdistyksen omin voimin. Repertuaariimme kuuluu nyky- ja showtanssi, sekä street ja break.

Yhteensopivuus, yhtenäisyys, kiinteys eli koherenssi tai sen luominen. Kristalli ihmisten energiarakenne on vahva, läpinäkyvä ja avoin, mahdollistaen syvän vapauden tunteen elämässä. Kirjoittajat: Kati Peltonen, Minna Elomaa-Krapu, Anne Määttä, Minna Kahala, Marko Kananen. Aukottomuusoletus, legitimiteetti ja koherenssi. Suomalaiset työikäiset voidaan luokitella elämänhallinnan tunteen perusteella kolmeen ryhmään: eheät, pärjäävät ja sinnittelijät. Järvieliöyhteisöjen ajallinen koherenssi. Julkaisun nimi: Moniäänisyys ja koherenssi suomea toisena kielenä kirjoittavien teksteissä. Call for Coherence -ohjelmalla järjestöt haluavat tuoda politiikan johdonmukaisuuden julkiseen keskusteluun tarkastelemalla, miten eri.

Lisäksi kortikomuskulaarisen koherenssin fysiologista merkitystä tutkittiin. Selvityksessä tarkastellaan ympäristöpoliittisten ohjelmien ja strategioiden keskinäis- tä koherenssia. Politiikkakoherenssilla ymmärretään sitä, että eri politiikka-. Elämänkokemukset ja koherenssin tunne – typologinen tutkimus grounded theory -metodologiaa soveltaen. Turun yliopisto, Kansanterveystieteen oppiaine. Elektra-aineisto, rajattu käyttöoikeus. Tilassa a on koherenssi, ilmiöiden keskinäisriippuvuus, vähäistä, mutta se saadaan nousemaan tilan b korkeammaksi koherenssiksi tekemällä käytännön teko.

Koheesio on peräkkäisten lineaaristen jaksojen yhteenkuuluvuutta. See what people are saying and join the conversation. Katso sanan koherenssi käännös suomi-englanti. Ilmainen Sanakirja on monipuolinen sanakirja netissä. Suomi, englanti, ruotsi ja monta muuta kieltä! Jaakkolan tutkimuksessa elämänhallintakyky on suomennos koherenssin tunteesta, joka on tunnetun sosiologin Aaron Antonovskyn terveyttä ylläpitäviä tekijöitä. Jonkinlainen koherenssi on siis välttämätöntä tiedoksi hyväksymiemme näkemysten kesken.

Tieteellisessä tiedossa tämä koherenssi on paljon vahvempaa kuin. Kehityspolitiikan koherenssi tarkoittaa johdonmukaista päätöksentekoa kaikilla kehitysmaiden asemaan vaikuttavilla politiikan lohkoilla. Koska autismikirjon ihmisten on vaikea ymmärtää kokonaisuuksien ja osien välisiä sekä syy- ja seuraussuhteita (sentraalinen koherenssi ). Terminä elämänhallinta tulee lähelle Antonovskyn käyttämää käsitettä koherenssin tunne (the sense of coherence). Viimeksi mainittu tarkoittaa kokemusta. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, voiko yksilöiden erilaisia reaktioita työttömyyteen selittää koherenssin tunteen (Sense of Coherence) vaihtelulla.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Metsäntutkimuslaitos (Metla) järjestivät Ilmastopolitiikan ja muun yhteiskuntapolitiikan koherenssi. Narratiivinen koherenssi on niin vanhanaikaista!