Rehevä kangasmetsä

Metsämme jaotellaan kangasmetsiin ja lehtoihin. Vastaavasti rehevillä metsätyypeillä pohjakerros on epäyhtenäisempi ja se koostuu useista eri. Kuivan kangasmetsän pohja on hiekkaisaa ja ravinteista niukkaa. Lehdossa kasvillisuus on rehevää ravinteikkaan ja multaisan maaperän ansiosta. Lehtomainen kangasmetsä on rehevä ja monipuolinen metsätyyppi. Ravinteikkuuden suhteen lehtomaiset kankaat ovat lehdon ja tuoreen kangasmetsän välillä. Erilaisia ekosysteemejä: Karu ja rehevä järvi, kuiva ja tuore kangasmetsä, räme ja neva. Simo Veistola, Esa Härmä, Oskari.

Lehdot ovat hyväkasvuisia ja reheviä kasvupaikkoja, joiden. Lehtoja on Suomen kangasmetsien pinta-alasta Etelä-Suomessa noin 1,5 % ja. Kuivat kangasmetsät: valtapuuna mänty, vallitsevina aluskasveina mm. Ruoho- ja heinakasvillisuus on rehevää, monilajista. Melica nutans − nuokkuhelmikkä. Kuvauspaikka ja -aika: Pirttimäki, Viiala 14. Tunturi-Lappia lukuunottamatta. Suomessa tyypilliset metsätyypit ovat kuivat puolukkaiset kangasmetsät, rehevät mustikkaiset sekametsät ja harvinaisemmat lehtomaiset lehtimetsät.

Metsähallituksen suojelumetsä. Mallasveden osin luhtaisia ja. Noin puolet alueesta on vanhapuustoista kangas – tai lehtometsää, loppuosa. Reheviä lehtoja ja rantoja Harola on monipuolinen ja rehevä lehtomaisten kankaiden, lehtojen, kangasmetsien, soiden ja rantojen muodostama kokonaisuus. ML-kohde (2 lähdettä) melko rehevä, puustoinen. Tuoreissa kangasmetsissä kasvaa mustikkavarvikkoisen kuu-. Kangasmetsien metsätyyppejä ovat jäkälätyyppi, kenervatyyppi, puolukkatyyppi. Varvusto on yhtenäinen ja rehevä ja sen muodostavat mustikka ja puolukka.

Rehevillä mailla ravinteet kiertävät Ravinteet kiertävät nopeammin rehevillä mailla kuin. Tällä kohteen lehtomaisen kankaan osalla on myös metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö eli rehevä lehtolaikku, jossa kasvaa. Palstalla esiintyy useita eri luontotyyppejä: rehevä, runsaslahopuustoinen lehto, kangasmetsä, korpi, räme ja alhaalla joen rannassa eheä nevareunus. Ko 15 kangasmetsä 211 k EMT 2 mä, ku, ko 15 kangasmetsä 212 MrK 2 ku, mä. MCClT 1-2 mä 5-10 kangasmetsä. Olennainen ero kangasmetsään verrattuna on se, että lehdon maaperä on. Kuninkaantammessa metsä on tällä hetkellä pääosin rehevää sekametsää ja kallioalueilla myös kuivaa mäntyvaltaista kangasmetsää.

Kuivahko kangasmetsä (puolukkatyypin metsä). Tuore kangasmetsä (mustikkatyypin metsä). Reheviä kasvupaikkoja, joissa on runsas ruoho- ja heinäkasvil- lisuus. Maaperä on usein ruskomaata ja ohuen kangashumuk-. Pohjois-eteläsuuntainen drumliinimäki. Puustoltaan osin luonnontilaisella harjanteella on rehevää tuoretta kangasmetsää ja niukkaravinteista kuivaa kangasta. Kuiva kangasmetsä ja karukkokangas.

Yleisilme on ryteikköinen, kostea ja rehevä. Suhteellisen rehevässä paksusammaleisessa tuoreessa kangasmetsässä kasvavia oksista syntyneitä pieniä kuusia ja kuusentaimia. Aarnialueen pienet suot ovat reheviä korpia.